Skip to main content

सावधि जमाएं

इम्यून इंडिया जमा योजना 
सावधि जमा रसीद  (एफडीआर) 
धनवृद्धि जमा प्रमाणपत्र  (एमएमडीसी) 
मासिक ब्याज जमा रसीद (एमआईडीआर) 
तिमाही ब्याज जमा रसीद ( क्यूआईडीआर) 
सेन्ट टैक्स बचत जमा 
सेन्ट एस्पायर योजना 
सेन्ट सुरक्षा जमा 
सेन्ट्रलस फ्लैक्सी यील्ड जमा योजना 
444 दिनों के लिए सेंट सुपर सावधि जमा
444 दिनों के लिए गैर प्रतिदेय सावधि